10. Lakshmi Mittal Net worth: $16.4 B

9.Radhakishan Damani Net worth: $17.2 B

8. Kumar Birla Net worth: $19.6 B

7. Kushal Pal Singh Net worth: $21.3 B

6. Cyrus Poonawalla Net worth: $21.8 B

5. Dilip Shanghvi Net worth: $25.8 B

4. Savitri Jindal & family Net worth: $31.5 B

3. Shiv Nadar Net worth: $36.7 B

2. Gautam Adani Net worth: $84.8 B

1. Mukesh Ambani Net worth: $117.5 B