10:Mahatma Gandhi

9. Savitribai Phule

8. Lal Bahadur Shastri

7. Subhash Chandra Bose

6. Bhagat Singh

5. Sarojini Naidu

4. Sardar Vallabh Bhai Patel

3. Rani Lakshmi Bai

2. Jawaharlal Nehru

1. Mangal Pandey

the top 10 richest person in india 2024 : You Didn't Know