Crop Insurance

Crop Insurance; चारशे कोटी विम्याची यादी झाली जाहिर तात्काळ नाव चेक करा

Crop insurance मागील हंगामात कंपनीने केवळ 17 हजार शेतकऱ्यांना हे साडे तेरा कोटी नुकसान भरपाई ही वाटप केली होती एका …

Read moreCrop Insurance; चारशे कोटी विम्याची यादी झाली जाहिर तात्काळ नाव चेक करा