1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Virudharthi Shabd In Marathi | Antonyms Marathi | Opposite words In Marathi 2024

virudharthi shabd in marathi : Antonyms Marathi : विरुद्धार्थी शब्द मराठी : Opposite words In Marathi : marathi virudharthi shabd : विरुद्धार्थी शब्द : Antonyms Meaning In Marathi.

Virudharthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi

विरुद्धार्थी शब्द -: Opposite Words Marathi विरुद्धार्थी शब्दाचा अर्थ उलटा शब्द किंवा विरुद्ध शब्द असा होतो. जे शब्द कोणत्याही शब्दाच्या विरुद्ध किंवा विरुद्धार्थी अर्थ देतात त्यांना विरुद्धार्थी शब्द म्हणतात.

विरुद्धार्थी शब्दांना इंग्रजीत Antonyms शब्द असेही म्हणतात. उदाहरणार्थ, विश्वास-अविश्वास, ज्ञान-अज्ञान, मान-अपमान, शुभ-अशुभ, लिंग बदलामुळे तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द जसे- गाय-बैल, राजा-राणी, भाऊ-बहीण मुलगा-मुलगी, राजेशाही-प्रजासत्ताक, आणि विरुद्ध जात शब्दांपासून बनलेले विरुद्धार्थी शब्द- किमान-कमाल, गुलाम-मुक्त, गोड-कडू इ.

Table of Contents

Telegram group मध्ये जॉईन व्हा

100+ Opposite Words List in Marathi | Virudharthi Shabd In Marathi

काही मराठी शब्दांच्या आधी अ,अन,आव,अप,ना,नि,निर,दु:,गैर, बे,बिन,पर,वि,सु,कु.इत्यादि काही विशिष्ट अक्षरे लावून विरुद्धार्थी शब्द तयार होतात.शब्दांच्या आधी लागणाऱ्या विशिष्ट अक्षरांना उपसर्ग म्हणतात.

( 1 ) अ उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द :

 • कुशल×अकुशल
 • चल×अचल
 • तुलनिय×अतुलनिय
 • दृश्य×अदृश्य
 • नियमित×अनियमित
 • नित्य×अनित्य
 • नियंत्रित×अनियंत्रित
 • निश्चित×अनिश्चित
 • नीती×अनीती
 • न्याय×अन्याय
 • पराजित×अपराजित
 • परिचित×अपरिचित
 • पवित्र×अपवित्र
 • पारदर्शक×अपारदर्शक
 • पूर्ण×अपूर्ण
 • पूर्णांक×अपूर्णांक
 • प्रकट×अप्रकट
 • प्रत्यक्ष×अप्रत्यक्ष
 • प्रमाण×अप्रमान
 • प्रसन्न×अप्रसन्न
 • प्रशस्त×अप्रशस्त
 • प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध
 • प्रामाणिक×अप्रामाणिक
 • प्रिय×अप्रिय
 • मर्यादित×अमर्यादित
 • मूर्त×अमूर्त
 • यशस्वी×अयशस्वी
 • योग्य×अयोग्य
 • लिखित×अलिखित
 • लौकिक×अलौकिक
 • रसिक×अरसिक
 • रुंद×अरुंद
 • विकारी×अविकारी
 • विचारी×अविचारी
 • विभक्त×अवजभक्त
 • विवाहित×अविवाहित
 • विवेकी×अविवेकी
 • विस्मरणीय×अविस्मरणीय
 • विश्वास×अविश्वास
 • वैध×अवैध
 • व्यवस्थित×अव्यवस्थित
 • शक्य×अशक्य
 • शाश्वत×अशाश्वत
 • शांत×अशांत
 • शुद्ध×अशुद्ध
 • शुभ×अशुभ
 • सभ्य×असभ्य
 • समंजस×असमंजस
 • समान×असमान
 • समाधान×असमाधान
 • सफल×असफल
 • समर्थ×असमर्थ
 • सहकार×असहकार
 • सत्य×असत्य
 • साध्य×असाध्य
 • सामन्य×असामान्य
 • साधारण×असाधारण
 • स्पृश्य×अस्पृश्य
 • सूर×असुर
 • सुरक्षित×असूरक्षित
 • संतुष्ट×असंतुष्ट
 • संतोष×असंतोष
 • स्थिर×अस्थीर
 • स्पष्ट×अस्पष्ट
 • स्वच्छ×अस्वच्छ
 • स्वस्थ×अस्वस्थ
 • हिंसा×अहिंसा
 • ज्ञान×अज्ञान
 • ज्ञात×अज्ञात
 • क्षय×अक्षय
 • क्षम्य×अक्षम्य
 • ज्ञानी×अज्ञानी

(2) अन हा उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द:

 • अनुभवी×अननुभवी
 • आरोग्य×अनारोग्य
 • अपेक्षित×अनपेक्षित
 • अवधान×अनवधान
 • आवश्यक×अनावश्यक
 • आदर×अनादर
 • आवृत्त×अनावृत्त
 • आसक्त×अनासक्त
 • आस्था×अनास्था
 • इच्छा×अनिच्छा
 • उत्तीर्ण×अनुत्तीर्ण
 • उदार×अनुदार
 • औरस×अनौरस

(3) ना हा उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द:

 • कबूल×नाकबूल
 • खुश×नाखूश, नाराज
 • पसंत×नापसंत
 • आवड×नावड
 • आवडता×नावडता
 • पास×नापास
 • बाद×नाबाद
 • मर्द×नामर्द
 • राजी×नाराजी
 • लायक×नालायक
 • इलाज×नाईलाज

(3) नि ,नि:,दु:,हे उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द:

 • रोगी×निरोगी
 • संदिग्ध×नि:संदिग्ध
 • स्वार्थी×नि:स्वार्थी
 • पापी×निष्पाप
 • अपराधी×निरपराधी
 • आधार×निराधार
 • आशा×निराशा
 • उपाय×निरुपाय
 • उपयोगी×निरुपयोगी
 • उपद्रवी×निरुपद्रवी
 • उत्साही×निरुत्साही
 • लोभी×निर्लोभी
 • व्यसनी×निर्व्यसनी
 • धनवान×निर्धन
 • लक्ष×दुर्लक्ष

(5) गैर,बे,बिन, अव.हे उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द:

 • लागू×गैरलागू
 • समज×गैरसमज
 • सोय×गैरसोय
 • हजर×गैरहजर
 • शिस्त×गैरशिस्त
 • शिस्त×बेशिस्त
 • जबाबदार×बेजबाबदार
 • कायदेशीर×बेकायदेशीर
 • सावध×बेसावध
 • सुरेल ×बेसूर
 • हिशेब×बेहिशेब
 • इमाणी×बेईमानी
 • पगारी×बिनपगारी
 • चूक×बिनचूक
 • कृपा×अवकृपा
 • गुण×अवगुण
 • गुणी×अवगुणी
 • मान×अवमान

(6) एकाच शब्दाला वेगवेगळे उपसर्ग लावून तयार झालेले विरुद्धार्थी शब्द:

 • सचेतन×अचेतन
 • सबला×अबला
 • सकर्मक×अकर्मक
 • सलग×अलग
 • सशक्त×अशक्त
 • सत्पात्र×अपात्र
 • सज्ञान×अज्ञान
 • सकारणं×आकारानं
 • सदाचार×अनाचार
 • सन्मान×अपमान
 • सुशिक्षित×अशिक्षित
 • सुसह्य×असह्य
 • सुस्थिर×अस्थिर
 • सुविचार×कुविचार
 • सुपूत्र×कुपुत्र
 • सुविख्यात×सुविख्यात
 • सुसंगती×कुसंगती
 • सुस्वरूप×कुरूप
 • सजीव×निर्जीव
 • सदय×निर्दय
 • सुसंगत×विसंगत
 • स्मरण×विस्मरण
 • सुसंवाद×विसंवाद
 • सुगम×दुर्गम
 • सुगंध×दुर्गंध
 • होकार×नकार
 • सद्गुण×दुर्गुण
 • सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 • सुबोध×दुर्बोध
 • सुरक्षित×असुरक्षित
 • सुलभ×दुर्लभ
 • सुदैवी×दुर्दैवी
 • सुकर× दुष्कर
 • सुयश×अपयश
 • विजय×पराजय
 • सुकाळ×दुष्काळ
 • सुचिन्ह×दूषचिन्ह
 • सुवार्ता×दुर्वार्ता
 • अतिवृष्टी×अनावृष्टी
 • अत्यावश्यक×अनावश्यक
 • उत्कर्ष×अपकर्ष
 • उत्कृष्ट×निकृष्ट
 • उपकार×अपकार
 • शुभशकुन×अपशकुन
 • स्वकीय×परकीय
 • स्वतंत्र×परतंत्र
 • स्वदेश×परदेश
 • स्वातंत्र्य×पारतंत्र्य
 • स्वाधीन×पराधीन
 • स्वावलंबी×परावलंबी
 • इहलौकीक×पारलौकिक
 • उन्नती×अवनती
 • सुलक्षणी×अवलक्षणी
 • नशीबवान×कमनशिबी
 • आकर्षक×अनाकर्षक

(7) अनियमित विरुद्धार्थी शब्द:

 • अनुरूप×विजोड
 • अमृत×विष
 • अलीकडे×पलिकडे
 • अर्थपूर्ण×निरर्थक
 • अध्ययन×अध्यापन
 • अटक×सुटका
 • अवघड×सोपे
 • आठवणे×विसरणे
 • आघाडी×पिछाडी
 • आशीर्वाद×शाप
 • आळशी×उद्योगी
 • आकाश×पाताळ
 • आत×बाहेर
 • आनंद×दु:ख
 • आरंभ×अखेर, शेवट
 • आसक्ती×विसक्ती
 • इकडे×तिकडे
 • उदय×अस्त
 • उदघाटन×समारोप
 • उपयोगी×निरुपयोगी
 • उघड×गुप्त, बंद
 • उच्च×नीच
 • उताणा×पालथा
 • उद्धट×नम्र
 • उधल्या×कंजूस
 • उष्ण×थंड,शीतल
 • उंच×ठेंगू, बुटका,सखोल
 • ऊन×सावली
 • उलटा×सुलट
 • ओला×कोरडा
 • अंधार×उजेड
 • कठीण×मऊ,कोमल
 • कठोर×मृदू
 • कडू×गोड
 • कच्चा×पक्का
 • कडक×नरम
 • कृष्ण×धवल
 • कृतज्ञ×कृतघ्न
 • कृत्रिम×नैसर्गिक
 • काळोख×प्रकाश
 • काळा×पांढरा
 • कोवळे×जून,राठ
 • कौतुक×निंदा
 • खरे×खोटे
 • खरेदी×विक्री
 • खिन्न×प्रसन्न,आनंदी
 • खोल×उथळ
 • गच्च×सैल,विरळ
 • गतकाल×भविष्यकाल
 • गरीब×श्रीमंत
 • गिर्हाईक×विक्रेता
 • गुळगुळीत×खडबडीत,खरखरीत
 • गुरू×शिष्य
 • ग्रामीण×शहरी
 • ग्राह्य×त्याज्य
 • घट्ट×सैल
 • चपळ×मंद
 • चढण×उतरण
 • चांगले×वाईट
 • चूक×बरोबर
 • चोर×साव
 • जन्म×मृत्यू
 • जळणे×विझने
 • जमा×खर्च
 • जलद×साबकाश
 • ज्येष्ठ×कनिष्ठ
 • टंचाई×विपुलता
 • टिकाऊ×कमकुवत
 • तरुण×म्हातारा
 • तारक×मारक
 • ताजे×शिळे
 • तिक्ष्ण×बोथट
 • तेजी×मंदी
 • तेजस्वी×तेजहीन
 • थोर×लहान
 • थोरला×धाकटा
 • दाट×विरळ
 • दिवस×रात्र
 • दीर्घ×रस्व
 • दुरूस्त×नादुरुस्त
 • दुष्ट×सुष्ट
 • दूर×जवळ
 • देव×दैत्य,दानव
 • देशभक्त×देशद्रोही
 • दोष×गुण
 • धीट×भित्रा
 • धूर्त×भोळा,मुर्ख
 • नफा×तोटा
 • नवा×जुना
 • नम्रता×उद्धटपणा
 • नक्कल×अस्सल
 • नशीबवान×कमनशिबी
 • नाशवंत×अविनाशी
 • निर्भय×भित्रा
 • निर्मळ×मळका
 • न्यूनता×विपुलता
 • पहिला×शेवटचा
 • प्रखर×सौम्य
 • प्रचंड×चिमुकले
 • प्रगती×अधोगती
 • पाप×पुण्य
 • प्राचीन×अर्वाचीन
 • प्रारंभ×अखेर,शेवट
 • पूर्व×पश्चिम
 • प्रेम×द्वेष
 • फुलने×कोमेजने
 • बरे×वाईट
 • बलाढ्य×किरकोळ
 • बलवान×दुर्बल
 • बिंब×प्रतिबिंब
 • बुद्धी मान×ढ, मठ्ठ,मूर्ख
 • बोलका×अबोल, मुका,मितभाषी
 • भरती×ओहोटी
 • भक्कम×कमकुवत
 • भव्य×चिमुकले
 • भाग्यवान×दुर्भागी,अभागी
 • मर्त्य×अमर
 • मंजुळ×कर्कश
 • मागचा×पुढचा
 • मान×अपमान
 • माथा×पायथा
 • मालक×नोकर
 • मित्र×शत्रू
 • मृत×जिवंत
 • मैत्री×वैर,शत्रुत्व
 • मोकळे×बंदिस्त
 • मृदू×टणक
 • मंद×जलद
 • रडू×हसू
 • रागीट×प्रेमळ
 • राजमार्ग×आदमार्ग
 • राव×रंक
 • रोख×उधार
 • रुचकर×बेचव
 • लवकर×उशीरा,सावकाश
 • लघु×विशाल,गुरू
 • लांब×आखूड
 • वडिलार्जित×स्वकष्टार्जित
 • वर×खाली
 • वर× अधू
 • विक्षिप्त×समंजस
 • वैयक्तिक×सार्वजनिक
 • वृध्द×तरुण
 • शहाणा×मूर्ख
 • शाश्वत×अशाश्वत, क्षणभंगुर
 • शूर,धाडशी× भित्रा
 • शंका×खात्री
 • सरळ×वाकडे
 • समोर×मागे
 • सज्जन×दुर्जन
 • सवाल×जवाब
 • सनातनी×सुधारक
 • सरळ×वाकडा
 • संशय×खात्री
 • स्तुती×निंदा
 • स्वस्त×महाग
 • साम्य×भेद
 • सुरुवात×शेवट
 • सुरेल×कर्कश, भसाडा
 • सुख×दु:ख
 • सुंदर×कुरूप
 • सुबक×बेढब
 • सूर्योदय×सूर्यास्त
 • सौंदर्य×कुरुपता
 • स्थूल×सुक्ष्म
 • स्वर्ग×नरक
 • स्वस्त×महाग
 • हसणे×रडणे
 • हळू×जलद
 • हर्ष×खेड
 • हार×जीत
 • हुशार×मठ्ठ
 • अब्रू×बेअब्रू
 • अभिमानी×निराभिमानी
 • अनुकूल×प्रतिकुल
 • अपेक्षित×अनपेक्षित
 • अक्कलवानं×बेअक्कल
 • अग्रज×अनुज
 • अतिवृष्टी×अनावृष्टी
 • अनाथ×सनाथ
 • अबोल×वाचाल
 • अमावस्या×पौणिमा
 • अल्पायुषी×दीर्घायुषी
 • अवघड×सोपे,सुलभ
 • आदर×अनादर
 • आनंद×दु:ख
 • आमंत्रित×आगंतुक
 • आशीर्वाद×शाप
 • आस्तिक×नास्तिक
 • इष्ट×अनिष्ट
 • उगवतो×मालवतो
 • उत्कर्ष×अपकर्ष, ऱ्हास
 • उदार×कृपन, कंजूष
 • ऐश्चिक×अनैच्छीक
 • ओली ×कोरडी,सुकी
 • कल्याण×कल्याण
 • कर्णमधुर×कर्णकटु
 • कृपा×अवकृपा
 • कृश×स्थूल
 • गंभीर×अवखळ
 • ग्रामिन×नागरी,शहरी
 • ग्राह्य×त्याज्य
 • घट्ट×सैल,पातळ
 • चढाई×माघार
 • चोर×सव
 • चंचल×स्थिर
 • जहाल×मवाळ
 • जागृत×निद्रिस्त, निद्रित
 • तिक्ष्ण×बोथट
 • धिटाई×भित्रेपणा
 • धूर्त×भोळा
 • नम्रता×उद्धटपणा
 • नि:शस्त्र×सशस्त्र
 • निष्काम×सकाम
 • नीटनेटका×गबाळया
 • प्रसन्न×अप्रसन्न,खिन्न
 • प्रसरण×आकुंचन
 • पुढारी×अनुयायी
 • पुरोगामी×कर्मठ, प्रतिगामी
 • पोक्त×अल्लड
 • पौर्वोत्य×पाश्चिमात्य
 • फिकट×भडक
 • बिकट×सुलभ
 • भरभराट×ऱ्हास
 • मनोरंजक×कंटाळवाणे
 • महात्मा×दुरात्मा
 • माजी×आजी
 • मंजूर×कर्कश
 • रनशूर×राभिरु
 • राकट×नाजुक
 • रागीट×शांत,प्रेमळ
 • रेखीव×ओबडधोबद
 • लाजरा×धीट,निलाजरा
 • लौकिक×दुलौकीक
 • वाजवी×गैरवाजवी
 • विकास×ऱ्हास
 • विजय×पराजय
 • वियोग×संयोग
 • विसंवाद×सुसंवाद
 • शुक्ल पक्ष×कृष्ण पक्ष
 • शुद्ध पक्ष×वद्य पक्ष
 • शेष×नि:शेष
 • श्वास×नि:श्वास
 • सद्गती×दुर्गती
 • सद्गुण×दुर्गुण
 • सधवा×विधवा
 • सहेतुक×निर्हेतुक
 • सनातनी×सुधारक
 • सजातीय×विजातीय
 • सन्मार्ग×कुमार्ग
 • साकार×निराकार
 • स्वकीय ×परकीय
 • सुजाण×अजाण
 • सुबुद्धी×दुर्बुद्धी
 • सुसंबद्ध×असंबद्ध
 • सुसंवाद×विसंवाद
 • अवखळ×गंभीर
 • अवजड×हलके
 • आदी×अंत
 • आंधळा×डोळस
 • आयात×निर्यात
 • आवक×जावक
 • आरोहण×अवरोहन
 • भाग्यवान×भाग्यहीन
 • माहेर×सासर
 • मलूल×टवटवीत
 • मालक×नोकर
 • प्रसिद्ध×अप्रसिद्ध
 • किमान×कमाल
 • खंडन×मंडन
 • खोल×उथळ
 • गमन×आगमन
 • ठोक×किरकोळ
 • चाल×अचल
 • जमा×खर्च
 • ताजे×शिळे
 • थोर×सान,लहान
 • दिन×रजनी
 • रेलचेल×टंचाई
 • लवचिक×ताठर
 • विधायक×विघातक
 • वियोग×संयोग
 • शोक×आनंद
 • सकाळ×संध्याकाळ
 • संकुचित×व्यापक, उदार
 • संघटन×विघटन
 • सजीव×निर्जीव
 • सम×विषम
 • सावध×बेसावध
 • सार्थ×निरर्थ
 • साक्षर×निरक्षर
 • सुपीक×नापीक
 • सुप्रसिद्ध×कुप्रसिद्ध
 • सूर×असुर
 • सुरस×निरस
 • सुज्ञ×अज्ञ
 • आग्रह×अनाग्रह
 • थंडी×उष्णता
 • अंथरूण×पांघरूण
 • आस×ओढ
 • कोरडे×ओले
 • असो×नसो
 • नंतर×आधी
 • पंधरा×काळा
 • योग्य×अयोग्य
 • पलीकडे×अलीकडे
 • भोळा×लबाड
 • दिन×श्रीमंत
 • पूर्वी×हल्ली
 • अळणी×खारट
 • ओलखीची×अनोळखी
 • चपळ×मंद
 • पांढरेशुभ्र×काळेकुट्ट
 • पारंपरिक×आधुनिक
 • गुलाम×मालक
 • कळत×नकळत
 • स्वाभिमानी×लाचार
 • रडायला×हसायला
 • कबूल×नाकबूल
 • अजरामर× नाशिवंत
 • अटक×सुटका

विरुद्धार्थी शब्दांशी संबंधित काही प्रश्न आणि उत्तरे

Q. विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे काय ?

Ans : ज्या शब्दांचा अर्थ विरुद्ध/उलट होतो. त्यांना विरुद्धार्थी शब्द म्हणतात.

Q. जीवन विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : मृत्यू

Q. सुंदर विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : कुरूप

Telegram group मध्ये जॉईन व्हा

Q. भूक विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : तहान

Q. धाकटा विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : थोरला

Q. देश विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : विदेश

Q. शांती विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : अशांती, कल्लोळ

Q. समाधान विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : असमाधान

Q. प्रिय विरुद्धार्थी शब्द मराठी ?

Ans : अप्रिय

हे पण वाचा :-

समानार्थी शब्द मराठी 

मराठी भाषा : इतिहास

क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय

तुम्हाला हा लेख Virudharthi Shabd Marathi | Antonyms In Marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी नक्कीच आवडले असेल अशी आम्हाला खात्री आहे.

अशीच मराठी विरुद्धार्थी शब्दांची माहिती साठी maharashtraboardsolutions.net ला नक्की भेट द्या, आणि तुम्हाला माहिती असलेले मराठी विरुद्धार्थी शब्द  Virudharthi Shabd Marathi (Opposite Words List In Marathi) नक्की कंमेंट करा.

6 thoughts on “1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Virudharthi Shabd In Marathi | Antonyms Marathi | Opposite words In Marathi 2024”

Leave a Comment